Όροι Διαγωνισμού «Christmas Contest by Kayak 

Christmas Contest By Kayak !

All we want for Christmas είναι να γλυκάνουμε τις γιορτές σας ακόμη περισσότερο!

🌟 Ανεβάστε μια φωτογραφία ή story από το Christmas by Kayak event μας

🌟 κάντε tag τη σελίδα μας…

🌟 βεβαιωθείτε πως μας ακολουθείτε @ItisKayak … και μπορεί να είστε εσείς ο ένας από τους 3 τυχερούς, όπου θα κερδίσουν ένα γλυκό για 2 άτομα από το κατάστημα της Γλυφάδας, μέχρι και της 31/12/2018.                         

O διαγωνισμός διοργανώνεται από την ΚΑΥΑΚ ΑΒΕΕ, (Λητούς 15, ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου ) νομίμως εκπροσωπούμενη, ΑΦΜ 099052648 καλούμενη «Διοργανώτρια» ή «ΚΑΥΑΚ» σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους.

 1. Η KAYAK διοργανώνει προωθητική  ενέργεια– διαγωνισμό όπου καλεί τους χρήστες του Instagram να κάνουν follow μέσω του Public profile τους που έχουν ήδη δημιουργήσει στην εταιρική σελίδα HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/ΙΤISKAYAK στο Instagram.Κατά την διάρκεια του Event (12-5) , θα αναδεικνύονται 3 τυχεροί, όπου ο κάθε ένας θα κερδίσει ένα γλυκό για 2, από τον κατάλογο Γλυφάδας!!
 2. H συμμετοχή στο διαγωνισμό, γίνεται αυτόματα όταν ο/η συμμετέχων, πραγματοποιήσει τα παραπάνω βήματα!
 3. Διάρκεια Διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί  την Δευτέρα (22/12)  κατά την διάρκεια του Event.
 4. Ανακοίνωση Νικητών: Μεταξύ 12 με 5 το απόγευμα (ώρες όπου διαρκεί και το Event).
 5. Οι τυχεροί  θα ενημερώνονται  μέσω του λογαριασμού HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/itiskayak με προσωπικό μήνυμα στο Inbox.

Αποδοχή Νικητών. Απαιτείται επιβεβαίωση της αποδοχής του δώρου αποστέλλοντας προσωπικό μήνυμα στο Inbox της σελίδας HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/itiskayak Εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή/νικήτρια για οποιονδήποτε λόγο μέχρι και επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάδειξης του νικητή (συμπεριλαμβανομένων και περιπτώσεων καθυστέρησης από λόγους ανωτέρας βίας), τότε η Διοργανώτρια, απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή.

 1. Επικοινωνία Σχετικά με το Διαγωνισμό. Για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με το διαγωνισμό οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με προσωπικό μήνυμα στη σελίδα του Instagram της HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/itiskayak
 2. Η διοργανώτρια επιφυλάσσεται να ζητήσει τα απαιτούμενα έγγραφα για την απονομή του δώρου.
 3. Το δώρο δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα προϊόντα.

ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Στους διαγωνισμούς μπορούν να πάρουν μέρος όλοι, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν και οι ανήλικοι, οι οποίοι έχουν την συναίνεση των ασκούντων την γονική τους μέριμνα. Η διοργανώτρια επιφυλάσσεται να ζητήσει την έγγραφη συναίνεση των ασκούντων την γονική μέριμνα σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού καθώς και να αποκλείσει όποιον δεν την έχει. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΚΑΥΑΚ AΒΕE καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) βαθμού και οι σύζυγοί τους. Όλοι οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα αποδέχονται με τη συμμετοχή τους πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους χρήσης/συμμετοχής. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους παρόντες όρους δεν θα πρέπει να συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

 • Τα προσωπικά τους στοιχεία σε αυτήν την προωθητική ενέργεια δεν ανήκουν σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους.
 • με την συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια τεκμαίρεται ότι ο κάθε συμμετέχων/-ουσα εγγυάται και ευθύνεται για την ανάρτηση και το περιεχόμενό της.
 • ε την συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια ο κάθε συμμετέχων/-ουσα ρητά και ανεπιφύλακτα συναινεί και μεταβιβάζει προς την Διοργανώτρια Εταιρία άνευ ανταλλάγματος κάθε δικαίωμα επί της αναρτήσεως και παραιτείται οιασδήποτε αξιώσεως εκ της αναρτήσεως αυτής ή αναγωγικώς για τυχόν ασκηθείσα αξίωση τρίτου.
 • η Διοργανώτρια Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση της αναρτήσεως ή σχολίων από τους ίδιους τους συμμετέχοντες ή τρίτων.
 • ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει και επεξεργαστεί η Διοργανώτρια τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) με σκοπό την εξυπηρέτηση του Διαγωνισμού.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ

Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον Διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση των στοιχείων του για την σύσταση αρχείου προσωπικών δεδομένων από την Διοργανώτρια στα πλαίσια του διαγωνισμού και για προωθητικούς λόγους.

Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση στην επιβεβαίωση, την τροποποίηση ή τη διαγραφή στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους του Ν.2472/1997, όπως ισχύει, επικοινωνώντας με την εταιρία στο τηλέφωνο 21 65003759.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την προωθητική ενέργεια και τους όρους συμμετοχής σε αυτήν, επιλύεται κατά το Ελληνικό Δίκαιο από τα αποκλειστικά καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ματαιώσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης ή μικρότερης αξίας κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της με απλή ανάρτηση στην ιστοσελίδα HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/itiskayak. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.